Ellen Knutsen, kultursjef, Nesodden

Ellen Knutsen: Skal vi utvikle en Akershus-identitet, må folk møtes

Nesodden er tett på storbyen, men er samtidig grønn, vakker og landlig med Oslofjorden på vestsiden og Bunnefjorden i øst. Båtreisen binder by og land sammen, men er også det viktige skillet. Nesoddbåten er et viktig transportmiddel og selve navlestrengen til Oslo. Årlig frakter Nesoddbåten ca 3,2 millioner passasjerer!

Kommunen er et inkluderende, raust og allsidig samfunn som rommer mange måter å leve og arbeide på, mange livsperspektiver og innfallsvinkler. Miljøperspektivet er tydelig i kommunens holdninger og handlinger. Kommunen har 18.400 innbyggere, og visjonen er «Sammen skaper vi det gode livet».

«Derfor bør planen være for alle,
i alle aldre og livssituasjoner,
uten at det skal gå på kompromiss
med fagligheten.

Den korte veien inn til Oslo gir mange muligheter, men er også utfordrende for kunst- og kulturlivet på Nesodden. Med Norges høyeste kunstnertetthet og 15% av Norges registrerte profesjonelle kunstnere, burde alt ligge til rette for at Nesoddens kulturliv kunne syde døgnet rundt. Vi har en stor kulturell kapital. Men med stor kulturlekkasje til Oslo, og det faktum at de fleste kultur- og kunstaktørene på Nesodden jobber i Oslo/andre nærliggende steder, blir Nesodden lett et «sovested». Vi har likevel mange aktører som aktivt jobber med å fremme kunst- og kulturfeltet, som f.eks. Nesodden kunstforening og Nesodden kulturråd.

En Akershus-identitet?
Den fylkeskommunale planen bør drøfte hvordan Akershus kan komplementere hovedstadens tilbud. Kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Derfor bør planen være for alle – i alle aldre og livssituasjoner, uten at det skal gå på kompromiss med fagligheten.

I dette arbeidet trenger vi imidlertid en tydelig forståelse av hvem vi er, og hva/hvem vi ønsker å være, både kommunalt og regionalt. Hva er Akershus-identiteten? Skal vi utvikle en Akershus-identitet, må folk møtes. Et forslag kan være å skape flere treffpunkter for kulturarbeidere (på alle nivåer) i Akershus.

Jeg har deltatt på flere av Akershus fylkeskommunes dialogmøter under denne fylkeskommunale planprosessen. Et av dialogmøtene i høst samlet bibliotekene i fylket, og vi diskuterte nettopp dette. Hva er det vi har til felles? Mange av oss mente at stedsidentiteten ofte ligger på kommunalt nivå, ikke på fylkesnivå. Dette kan være utfordrende for en kulturplan som skal favne om hele fylkeskommunen. Men, jeg tror også at ved å stå mer samlet som fylke, kan vi oppnå mye mer.

Nettverksbygging og samarbeid
Det beste med kulturen i Akershus er at vi etter mitt syn har en balanse mellom nyskaping og bevaring, amatørvirksomhet og profesjonelle institusjoner/aktører. Vi har gode lokaltilbud, men med et stadig trangere kulturbudsjett, har mange kommuner utfordrende hverdager. En fylkeskommunal plan som legger til rette for et mer samlende regionalt kulturfelt, også med tanke på ressursbruk, hadde vært fruktbart. Verdien av nettverksbygging og kompetanseutveksling er enorm. Hver enkelt kulturaktør ser ofte begrensninger, men sammen kan man se flere muligheter.

Den fylkeskommunale kulturplanen bør også bygge broer mellom kultur og næringsliv. Artister, kunstnere, regissører o.a. har kreativitet og talent som en base. Denne basen må foredles og tilgjengeliggjøres. Da trengs økonomisk og kommersiell kompetanse.

«Den fylkeskommunale kulturplanen
bør også bygge broer mellom
kultur og næringsliv.

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter er et kreativt ressurssenter og et arbeidssted på Nesodden. Her er et vidt spekter av små aktører innenfor kreative kunst- og kulturnæringer. Nærmere 50 små virksomheter holder til i Nesoddparken – med verksted, atelier, studio, galleri eller kontorplass. Dette er nettopp et sted som jobber aktivt for å få til slik kompetanseutveksling. Akershus kulturplan bør belyse at det i større grad trengs noen som kan bygge broer for hele regionen.

Barn og unge
Nesodden kommune jobber parallelt med fylkeskommunen med rullering av kulturplan. Planprogrammet er vedtatt, og et av hovedsatsningsområdene er barn og unge. I barns liv kan kunsten være med på å danne grunnlag for livsinnhold, måter å se verden på, mulighet til å uttrykke seg og til å lære. Barn og unge ikke bare er fremtidens publikum og utøvere, de er utøvere og publikum i dag. Barn og unge fortjener å få oppleve kvalitet og kunst og kulturuttrykk på lik linje med voksne. Den fylkeskommunale planen bør drøfte mulighetene for hvordan vi tydeligere kan ta barn og unge på alvor som kulturutøvere og kulturkonsumenter.

 Tverrfaglighet 
Helse kan fremmes gjennom gode kulturopplevelser. Kunst og kultur kan gi glede, økt livskvalitet i alle aldersgrupper og bidra til å avmystifisere psykiske lidelser. Kommunenes psykiske helsearbeid kan med fordel inneholde mer kunst og kultur. Jeg håper den fylkeskommunale planen tør å satse mer tverrfaglig. Kompetanseområder som f.eks. integrering & mangfold og psykisk helse kan gi oss interessante bidrag og viktige innfallsvinkler som kan heve kunst- og kulturfeltet i Akershus.

Ellen Knutsen er kultursjef i Nesodden kommune